<< fiksit < HP Photosmart B010a All-in-One

Photo­smart alkoi herjata mustan musteen vähäi­sestä määrästä. Ostin uuden HP-muste­patruunan verkko­kaupasta. Nak­sautin sen paikoil­leen, sain ”kiitokset, kun asensin alku­peräisen HP muste­pat­ruunan”. Koh­distin tulostus­pään, tulostin testi­sivun (väril­­lisenä). Mustan käyttäy­tymiseen tyytymät­tömänä laitoin diag­nostiikka­sivun tulos­tumaan musta­valkoisena … ja sain virhe­ilmoi­tuksen.

Mustejärjestelmän virhe 0xc19a0013

Printers that show these errors, often have hp 564, 178, 862, 364 or 920 ink cart­ridges. […] When these errors appear, what they want to indi­cate is that there are problems with the ink system. It is not precisely about the external ink system but about the ink system that is the prin­ting process of an HP prin­ter of this type.

~ Delete error 0xc19a0013 in Officejet printers

Poistin muste­patruunan, asensin vanhan takaisin … ja sain saman virhe­ilmoi­tuksen. Irrotin tulos­timen piuhoista ja annoin sen levätä aikansa. Ei muutosta. Irrotin kaikki muste­patruunat ja tulostus­pään. Sammutin tulos­timen. Pyyhin kompo­nenttien ja tulostimen kontakti­pinnat. Asensin kaiken uudel­leen paikal­leen. Ei muutosta. HP:n ohje­sivuilla kehotet­tiin vaih­tamaan tulos­tuspää (70,90 € + toimitus).
No, toimiihan skanneri vielä sentään…

Solution #1: Check the ink cart­ridges and print­head : Replace any empty or low ink cart­ridges. Make sure that the ink cart­ridges are installed correctly.

Solution #2: Reset the printer : With the product turned on, dis­connect the power cord from the rear of the product. Unplug the power cord from the wall outlet. Wait at least 15 seconds […]

Solution #3: Remove, clean, and then re­install the printhead : Print­head might be instal­led incor­rectly, or there might be ink or debris on the print­head elect­rical contacts […]

Solution #4: Replace the printhead If the previous solu­tions did not resolve the issue, replace the print­head. [type CN643A]

Solution #5: Service the printer.

~ An 'Ink System Failure' or a '0x ...' Error Message'

       

Takas pelikentil´ : Officejet E609a

Takaiskusta toivuttuani ryhdyin kunnos­tamaan vanhaa Office­jetiäni (6000 E609a). Huomasin, että siinä oli täsmälleen saman­lainen tulos­tuspää. Myös virta­lähteet ovat arvoiltaan samanlaiset (← Photo­smart tuli minulle käytet­tynä, ilman piuhoja).

Officejet herjasi herät­tyään CMY-musteiden vähyy­destä, mutta toimi (suttuisesti) molem­milla päillä ja musta muste pätki. Tulostus­päiden (ja kontak­tien) parempi puhdistus, tällä kertaa halvim­malla mahdol­lisella puhdis­tusai­neella, eli kuumalla vedellä. Irrot­telin osat ja nak­kasin kuuma­vesi­hanan alle. Kontak­tit kuivasin liinalla, muuten sai kuivua itsekseen. Molemmat osoit­tautui­vat kylvyn jälkeen toimi­viksi, joten uskal­sin tilata Office­jetiin muste­paketin.

There is no need to waste your ink trying to clean heads as this just wastes your coloured ink and makes the situ­ation worse because it adds to the build up of dried ink on the print head. Typi­cally the black is first to go as this is the most used ink cart­ridge.

~ How to fix a HP printer, not prin­ting black ink and missing colours

Uusilla musteilla muutama ensim­mäinen puhdistus­tuloste oli suttuinen ja väreissä hettoa, jälki parani kuitenkin kaiken aikaa. Kokeilin molemmat tulostus­päät; ne olivat ehjät. Photo­smartissa itses­sään täytyi siis olla ohjel­misto- tai kompo­nentti­vika, ja/tai ”kiitos kun käytät aitoa” -muste oli vial­linen… (counterfeitien ongel­mako vain?)

       

CASE CMOS:in paristo

Asia jäi vaivaamaan ja vaati jatko­tutkimuksia. Kumpi oli rikki? Päätin jatkaa irrot­tamalla CMOS:in paris­ton ja katsoa, mihin tilaan laite palau­tuisi[ko]… Samalla vai­valla hoi­tuisi myös CMY-herja vastai­suudessa, mikäli saisin tulos­timen jaloil­leen. Tulostan enim­mäkseen harmaa­sävyjä pelkällä mustalla, joten CMY-tasot eivät ole ollen­kaan olen­naisia. Päätin ostaa vielä yhden (tällä kertaa non-original) mustan pat­ruunan ja kokeilla ase­tusten nol­lausta.

Paristo on onneksi suhteel­lisen helpossa pai­kassa, joten työ­kaluksi riittää pelkkä Torx T9/T10 -kärki ja mitä tahansa, millä saa nostet­tua pat­terin reunaa (esim. plektra). Prose­duuri ottaa jonkin verran aikaa, koska osa siitä tois­tetaan joka patruu­nalle (ainakin käyttä­mässäni ohjeessa).

Musteet ja tulos­tuspää irti.
kansi kiinni, virta pois, piuhat irti.
kansi auki, näyttö­paneelin puoleinen sivupaneeli irti.
kansi kiinni. patteri irti.
virtapiuha kiinni, käynnistetään.

Kansi auki, tulos­tuspää paikal­leen, kansi kiinni.
K-patruuna paikal­leen, kansi kiinni. kuita­taan virhe­ilmoitukset "OK".
kun ok, C/M/Y-pat­ruunat pai­kalleen, kansi kiinni.
odote­taan, kunnes printterin SETUP valmis.
kun ok, poiste­taan kaikki musteet ja tulostus­pää.
kansi kiinni, sammu­tetaan, virta­piuha irti.

= mustan musteet tietojen lukeminen nollattu/estetty. toiste­taan C/M/Y:ille.

Lopuksi sammu­tetaan. irro­tetaan piuhat. kiinni­tetään paristo ja sivu­paneeli.
Käynnistetään. toivotaan parasta.

~ reset/disable HP printer ink levels Photo­smart B110a/B010a

       

SUCCESS. Myös virhe­ilmoitus meni pois. Tarvike­patruunan mustetaso­tiedot eivät kadonneet (koska niitä ei tueta muutenkaan), mutta genuine-patruu­noiden tiedot kyllä. Tulostus­laatu muutaman testi­sivun jälkeen hyvä. Uusi herja tuli kuitenkin tilalle: ”Asen­nettu muita kuin HP-musteka­setin.” Konekäännös­kukkasesta pääsee ohi kuittaa­malla; ilmoitus tulee sekä lait­teen näytölle, että sen Windows-ohjel­miston (jos sitä käyttää) etu­sivulle.

HP Deskjet 640c > 666?

Ryhdyin tutkimaan ongelmal­lista KEY-patruunaa. Siinä oli pieni siru. Mielen­kiinnosta tarjosin Photo­smartille ehjää Office­jetin ehjää patruunaa (pääl­lisin puolin aivan ident­tinen) nähdäk­seni mikä herja siitä seuraisi : ”epä­yhteen­sopiva / ei tarkoi­tettu tähän lait­teeseen”. Pienellä ris­killä kokeilin ongelma­patruunaa Office­jetiin : se ei kelpuut­tanut sitä muste­patruunaksi lainkaan.

Sirut siis tiesivät, mihin tulos­timeen kuuluvat; se oli mielen­kiintoista jo sinänsä. Ellei muistini pahasti petä, muinai­sella Desk­jetilläni (640c) pystyin tarvit­taessa korvaamaan musteet parin toisen mallin vastaa­villa, mitä nyt sattui kaupassa milloinkin olemaan?

       

Mutta oliko KEY-patruuna (#364) viallinen vai ainoastaan sen siru? Minulla oli nyt Office­jetin vanhat muste­patruunat (#690), joten… irrotel­laanpa vähän siruja. (kuvassa) suurempi siru on Office­jetin KEY ja pienempi Photo­smartin KEY. Sirujen koko itses­sään ei liity tulostin­malliin. Office­jetin uusi XL-KEY on myös pienemmällä, upotetulla sirulla. Upotettu siru hanka­lampi irrottaa ehjänä, isompi lähtee hel­posti veit­sellä (ja sen voi kiin­nittää pie­nemmän sirun patruu­naan → noteToMyself: 'toimivat [oem-]sirut talteen'). Office­jetin siru kiinni Photo­smartin patruunaan; testaus Office­jetillä — ja sehän toimii.

Summa summarum

Ilmeisesti alkuperäisen ongelman aiheutti siis patruunan viallinen[/t. estetty?] siru. Yhtään tulostinta ei mennyt vaihtoon. Yhtään tulostinpäätä ei tarvinnut ostaa. Photosmartille riitti täydennykseksi pelkkä inkClubin ECO 364XL-KEY ja Officejetiin sain Data-Systemsin poistoista edukkaasti toimivan 920XL CMYK-combon. Molemmat laitteet ovat Windows Vista/7/8 -yhteensopivia ja toimivat HPLIP:illä myös Linuxeissa.
Loppu hyvin, kaikki hyvin?

       

Region code et cetera

Ehei, ryhdyin silmäilemään hieman tarkemmin aiemmin tulostamiani diagnostiikkasivuja… Tulostimissa ja niiden musteissa on aluekoodit (vrt. DVD-asemat). Sivuilla on mm. seuraavat tiedot:

Onko siis ”Ink Zone” : 4 sidottu vastaavaan ”Printer Zone”:en?
Onko siis ”Printer Zone” : 0 tässä yhteydessä sama kuin optisissa (=region-free)?
Mikä on muuttunut, kun toinen tulostimeni ”Country/Region” on 15/1 ja toinen 47/10?
Mitä tapahtuu, jos vaihdan ”Maa/Alue”-asetuksen tulostimessa?

You will need to Contact HP to request a ”Regionalization Reset”. There should not be any charge for this, it is covered as part of the cartridge warranty. You will need to have access to your computer and printer while on the line with HP. You will also need to have a set of cartridges for the new region, once the reset is complete cartridges from the original region will no longer work.

~ HP support forums ; ks. myös esim. : decoding the cartridge number.

Ymmärrän kyllä sen, että verkkovirran jännite/taajuus ja verkkopistokkeen tyyppi vaihtelee alueittain, mutta voisin kuvitella, että juuri mustepatruunoihin se vaikuttaisi kaikkein vähiten …?
Pitäisikö tässä valossa huolestua myös "Sivuja tulostettu"- ja "Sivuja skannattu"- laskureista?
Tiedätkö sinäkään, miten ne nollataan?

EOF To Be Continued…

© aino 2011